Kelionės sutartis

 

PATVIRTINTA
Valstybinio turizmo departamento
prie Ūkio ministerijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-132

 SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
IV. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Kelionių organizatorius sutartyje nurodo:
4.1.1. Informaciją apie kelionės tinkamumą riboto judumo asmenims.
4.1.2. Informaciją apie papildomas išlaidas, kurias turistas gali patirti, kai šios
išlaidos dėl pagrįstų priežasčių negali būti apskaičiuotos prieš sudarant sutartį.
4.1.3. Kelionių organizatoriaus vietinio atstovo, kelionių vadovo, kontaktinio
centro ar kitos tarnybos, kurie suteikia turistui galimybę greitai susisiekti su
kelionių organizatoriumi ir su juo bendrauti, kreiptis pagalbos, turistui
susidūrus su sunkumais, arba pateikti pretenziją dėl netinkamo sutarties
vykdymo ar sutarties nevykdymo, vardą ir pavardę arba pavadinimą, adresą,
telefono numerį, elektroninio pašto adresą, fakso numerį.
4.1.4. Informaciją, leidžiančią tiesiogiai susisiekti su nepilnamečiu arba su
nepilnametį lydinčiu asmeniu nepilnamečio buvimo vietoje, kai pagal kelionės
sutartį, į kurią įtraukta apgyvendinimo paslauga, keliauja nepilnametis, kurio
nelydi vienas iš tėvų arba kitas asmuo.
4.1.5. Bendro pobūdžio informaciją apie kelionės šalies paso ir vizos
reikalavimus, įskaitant apytikslę vizos išdavimo proceso trukmę, ir
informaciją apie su sveikata susijusius formalumus (informaciją apie
valstybių, į kurias vykstama, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę būklę,
privalomas ir rekomenduojamas profilaktikos priemones, informaciją apie
sveikatos draudimo įforminimo tvarką) arba pateikia nuorodas į šią
informaciją.
4.1.6. Informaciją apie neprivalomą arba privalomą draudimą išlaidoms,
atsirandančioms turistui nutraukus sutartį, arba pagalbos, įskaitant turisto
grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, išlaidoms nelaimingo atsitikimo, ligos ar
mirties atveju apmokėti.
4.2. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
4.2.1. Užtikrinti turistui (-ams) visų sutartyje nurodytų paslaugų tinkamą
teikimą, atsižvelgdamas į turisto teisėtus lūkesčius, nepaisant to, ar tas
paslaugas turi teikti pats kelionių organizatorius ar kiti turizmo paslaugų
teikėjai.
4.2.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, nurodyto sutarties 2.8 punkte,
pranešti turistui apie sutarties nutraukimą patvarioje laikmenoje ne vėliau kaip
iki kelionės pradžios likus:
4.2.2.1. 20 dienų, jeigu kelionės trukmė yra ilgesnė negu 6 dienos;
4.2.2.2. 7 dienoms, jeigu kelionės trukmė yra ne trumpesnė negu 2 dienos ir
ne ilgesnė negu 6 dienos;
4.2.2.3. likus 48 valandoms, jeigu kelionės trukmė yra trumpesnė negu 2
dienos.
4.2.3. Likus pakankamai laiko iki kelionės pradžios, pateikti turistui tokia
forma, kaip buvo sudaryta sutartis arba kita turisto pasirinkta forma būtinus
kvitus, kuponus, bilietus, informaciją apie numatytą išvykimo laiką ir, kai
taikytina, registracijos terminą ir numatytą laukimo tarpinėse stotelėse,
transporto jungčių ir atvykimo laiką.
4.2.4. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų
įforminimui ir kelionės paslaugų užsakymui.
4.2.5. Be nepagrįsto delsimo suteikti turistui, kuriam kyla sunkumų, reikalingą
pagalbą kelionės metu ar esant nenugalimos jėgos aplinkybėms:
4.2.5.1. teikti atitinkamą informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas,
vietos valdžios institucijas ir konsulinę pagalbą;
4.2.5.2. padėti turistui pasinaudoti nuotolinio ryšio priemonėmis;
4.2.5.3. padėti rasti alternatyvių kelionės paslaugų.
4.2.6. Kai kelionių organizatoriui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar
dalį turisto ar jo vardu sumokėtų pinigų už kelionę, grąžinti pinigus be
nepagrįsto delsimo, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo
dienos.
V. TURISTO (-Ų) ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. Turistas (-ai) įsipareigoja:
5.1.1. Apmokėti už kelionę sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
5.1.2. Laiku pateikti visą informaciją bei dokumentus, reikalingus kelionių
organizatoriui įvykdyti sutartį.
5.1.3. Laiku atvykti į kelionės pradžios vietą, laikytis kelionių organizatoriaus
nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo, laikytis viešosios
tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į
šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti
pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus.
5.1.4. Vykstant į kelionę su vaiku (-ais), laikytis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino
išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos
aprašo reikalavimų.
5.1.5. Atlyginti kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių,
transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus
nuostolius atlygina už jį atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir
sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas
kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą išieškoti Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos,
atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
5.2. Turistas, pagrindinė sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus –
naudos gavėjus, kad kelionė yra organizuojama tik pagal sutartyje nurodytas
sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas bei pateikti jiems
visą po sutarties sudarymo kelionių organizatoriaus siunčiamą informaciją.
VI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS, ATSISAKYMAS
6.1. Turisto teisė nutraukti sutartį:
6.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti sutartį iki kelionės pradžios.
6.1.2. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali reikalauti iš
turisto sumokėti pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį, nustatytą sutartyje
(dydis priklauso nuo laiko, likusio iki kelionės pradžios, numatomo kelionių
organizatoriaus išlaidų sumažėjimo ir pajamų, kurias kelionių organizatorius
numato gauti ar gautų pardavęs kelionę kitam asmeniui) arba atitinkantį
kelionės kainą, iš jos atėmus dėl kelionių organizatoriaus išlaidų sumažėjimo
sutaupytą sumą ir pajamas, gautas pardavus kelionę kitam asmeniui.
Tais atvejais, kai sutarties nutraukimo mokestis nėra nurodytas sutartyje,
Turisto prašymu kelionių organizatorius turi pateikti sutarties nutraukimo
mokesčio sumos pagrindimą.
Visais atvejais sutarties nutraukimo mokesčio dydis negali viršyti sutartyje
nustatytos kelionės kainos.
6.1.3. Turistas turi teisę nutraukti sutartį ir nemokėti sutarties nutraukimo
mokesčio šiais atvejais:
6.1.3.1. jeigu kelionių organizatorius iki kelionės pradžios pakeičia sutarties
sąlygas, o turistas per kelionių organizatoriaus nurodytą protingą terminą
nesutinka su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų pakeitimais,
kai:
a) kelionių organizatorius iki kelionės pradžios yra priverstas iš esmės pakeisti
bet kurią iš pagrindinių kelionės paslaugų ir (ar) ypatumų;
b) kelionių organizatorius negali įvykdyti sutartyje nurodytų specialių turisto
reikalavimų;
c) kelionių organizatorius pasiūlo padidinti kelionės kainą daugiau kaip 8
procentais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis
kodeksas) 6.7521 straipsnį.
6.1.3.2. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma,
o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą laikotarpį nepašalina
trūkumų. Civilinio kodekso 6.7521 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais
turistas gali prašyti sumažinti kelionės kainą arba atlyginti turtinę ir neturtinę
žalą;
6.1.3.3. jeigu kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos
jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę ar nuvežti
turistus į kelionės tikslo vietą. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti, kad
jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai, tačiau jam nesuteikiama teisė
papildomai gauti žalos atlyginimą.
6.1.4. Turistas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 dienų atsisakyti ne
prekybos patalpose sudarytos sutarties Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1
dalies nustatyta tvarka ir turi apie tai pranešti kelionių organizatoriui Civilinio
kodekso 6.22810 straipsnio 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka.
6.2. Kelionių organizatorius turi teisę iki kelionės pradžios nutraukti sutartį,
grąžinti turistui visas už kelionę sumokėtas sumas ir atlyginti turisto patirtą
žalą.
6.3. Kelionių organizatoriui nutraukus sutartį turisto patirta žala neatlyginama
šiais atvejais:
6.3.1. kelionę įsigijusių asmenų skaičius yra mažesnis nei sutarties 2.8 punkte
nurodytas minimalus turistų skaičius ir apie tai turistas buvo informuotas
sutarties 4.2.2 punkte nustatyta tvarka;
6.3.2. kelionių organizatorius negali įvykdyti sutarties dėl nenugalimos jėgos
ir jis nedelsdamas iki kelionės pradžios praneša turistui apie sutarties
nutraukimą.
VII. KELIONĖS KAINOS KEITIMAS
7.1. Kelionių organizatorius po sutarties sudarymo turi teisę didinti kelionės
kainą tik esant visoms šioms sąlygoms:
7.1.1. Sutartyje numatyta, kad kelionių organizatorius gali padidinti kelionės
kainą.
7.1.2. Sutartyje aiškiai nurodoma turisto teisė į kainos sumažinimą, sumažėjus
sutarties 7.2 punkte nurodytoms išlaidoms ir nurodoma, kaip turi būti
apskaičiuojama peržiūrėta kaina.
7.1.3. Kelionių organizatorius patvariojoje laikmenoje aiškiai ir suprantamai
informuoja turistą apie kainos padidinimą likus ne mažiau kaip 20 dienų iki
kelionės pradžios, nurodydamas kainos padidėjimo priežastis ir kaip buvo
apskaičiuotas kainos padidėjimas.
7.2. Sutarties 7.1. punkte nurodytas kelionės kainos didinimas galimas tik tuo
atveju, kai jį tiesiogiai lemia pasikeitęs (-usi):
7.2.1. turistų vežimo kaina dėl degalų ar kitų energijos šaltinių išlaidų;
7.2.2. su į sutartį įtrauktų paslaugų, susijusių mokesčių ar rinkliavų (pvz.
turisto rinkliava, oro uosto mokesčiai, kt.), kuriuos taiko tretieji asmenys,
tiesiogiai nedalyvaujantys vykdant kelionę, dydis;
7.2.3. su kelione susijusios valiutos keitimo kursas.
7.3. Jeigu kelionės kainos padidinimas viršija 8 procentus galutinės kelionės
kainos, turistas turi teisę nutraukti sutartį ar pasirinkti kelionių organizatoriaus
siūlomą alternatyvią kelionę.
7.4. Turistas po sutarties sudarymo turi teisę reikalauti sumažinti kelionės
kainą šiais atvejais:
7.4.1. sumažėjus sutarties 7.2 punkte nurodytoms išlaidoms po sutarties
sudarymo, bet iki kelionės pradžios;
7.4.2. dėl netinkamo sutarties vykdymo, nebent kelionių organizatorius įrodo,
kad sutartis vykdoma netinkamai dėl turisto kaltės;
7.4.3. kai dėl siūlomų alternatyvių paslaugų kelionė tampa žemesnės kokybės,
nei nurodyta sutartyje;
7.4.4. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti
alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal Civilinio kodekso 6.754
straipsnio 5 dalį;
7.4.5. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau vykdoma, o
kelionių organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį nepašalina
trūkumų.
7.5. Sumažinus kelionės kainą, kelionių organizatorius turi teisę iš turistui
turimos sugrąžinti sumos išskaičiuoti faktines administracines išlaidas. Turisto
prašymu kelionės organizatorius turi pateikti tokių administracinių išlaidų
pagrindimą.
VIII. KITŲ SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
8.1. Kelionių organizatorius iki kelionės pradžios vienašališkai turi teisę keisti
kitas sutarties sąlygas tik esant visoms šioms sąlygoms:
8.1.1. tokia kelionių organizatoriaus teisė nustatyta sutartyje;
8.1.2. pakeitimai nėra esminiai;
8.1.3. kelionių organizatorius turisto pageidaujama forma patvariojoje
laikmenoje aiškiai ir suprantamai pateikė turistui informaciją apie pakeitimus.
8.2. Kelionių organizatorius be nepagrįsto delsimo patvariojoje laikmenoje
aiškiai ir suprantamai turi pateikti turistui informaciją apie:
8.2.1. siūlomus sutarties pakeitimus;
8.2.2. protingą terminą, per kurį turistas turi informuoti kelionių organizatorių
apie savo sprendimą;
8.2.3. pasekmes, jei turistas neatsakytų per kelionių organizatoriaus nurodytą
terminą;
8.2.4. alternatyvią kelionę ir jos kainą, kai tokia kelionė pasiūloma.
8.3. Turistas turi teisę savo pasirinkimu per kelionių organizatoriaus nurodytą
protingą terminą sutikti su kelionių organizatoriaus siūlomais sutarties sąlygų
pakeitimais ar nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio.
8.4. Turistui nutraukus sutartį, kelionių organizatorius gali turistui pasiūlyti
lygiavertę ar aukštesnės kokybės kitą kelionę. Jei dėl sutarties pakeitimų ar
pasirinktos alternatyvios kelionės suprastėja kelionės kokybė ar sumažėja jos
kaina, turistas turi teisę reikalauti grąžinti sumažėjusios kainos skirtumą.
8.5. Po sutarties sudarymo abiejų šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama
bet kuri sutarties sąlyga.
IX. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
9.1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę kitam asmeniui, kuris įgys
visas turisto teises ir pareigas pagal sutartį, jeigu iki kelionės pradžios kelionių
organizatoriui pateikia pagrįstą pranešimą. Turisto pranešimas visais atvejais
laikomas pagrįstu, jeigu jis pateiktas ne vėliau kaip likus septynioms dienoms
iki kelionės pradžios.
9.2. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir kitas asmuo kelionių
organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę
perleidimu, sumokėjimą atsako solidariai.
9.3. Kelionių organizatorius informuoja turistą, perleidžiantį savo teisę į
kelionę kitam asmeniui, apie faktines sutarties perleidimo išlaidas ir pateikia
jas pagrindžiančius įrodymus. Tos išlaidos turi būti pagrįstos ir neviršyti
kelionių organizatoriaus dėl sutarties perleidimo patirtų faktinių išlaidų.
X. KELIONIŲ ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
10.1. Kelionių organizatorius atsako už bet kokius techninius užsakymo
sistemos trūkumus, kurių atsirado dėl jo kaltės sudarant sutartį ir už bet kokias
užsakymo proceso metu padarytas klaidas.
Atsakomybė netaikoma, kai užsakymo klaidos atsirado dėl turisto kaltės arba
jas sukėlė nenugalimos jėgos aplinkybės.
10.2. Kelionių organizatorius privalo be nepagrįsto delsimo suteikti turistui,
kuriam kyla sunkumų, reikalingą pagalbą, nurodytą sutarties 4.2.5 punkte.
10.3. Jei pagalba turistui yra reikalinga dėl priežasčių, kurios atsiranda dėl
turisto tyčinių veiksmų ar aplaidumo, kelionių organizatorius turi teisę už
tokios pagalbos teikimą imti atlygį, kurio dydis negali viršyti kelionių
organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.
10.4. Turistas be nepagrįsto delsimo turi pranešti kelionių organizatoriui
sutartyje nurodytais kontaktais apie bet kokį netinkamo sutarties vykdymo ar
sutarties nevykdymo atvejį, jo pastebėtą kelionės metu ir nurodyti protingą
terminą trūkumams ištaisyti. Jeigu trūkumus būtina ištaisyti nedelsiant,
turistas neprivalo nurodyti termino.
10.5. Jeigu sutartyje nurodytos paslaugos teikiamos ne pagal sutarties sąlygas,
kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą privalo ištaisyti
turisto nurodytus trūkumus, išskyrus kai to padaryti neįmanoma arba jei tai
sukeltų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į trūkumų mastą ir į netinkamai
suteiktų paslaugų, nurodytų sutartyje, vertę.
10.6. Jeigu kelionių organizatorius neištaiso trūkumų dėl sutarties 10.5 punkte
nurodytų priežasčių, turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto
delsimo būtų atlyginta turtinė ir neturtinė žala.
10.7. Jeigu kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą
neištaiso trūkumų ne dėl sutarties 10.5 punkte nurodytų priežasčių, turistas
gali padaryti tai pats ir pareikalauti padengti būtinas išlaidas.
10.8. Jeigu kelionių organizatorius negali suteikti didelės paslaugų dalies
pagal sutartį arba turisto sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga nesuteikiama
taip, kaip buvo susitarta, kelionių organizatorius privalo pasiūlyti turistui be
papildomų išlaidų tinkamas alternatyvias paslaugas, kurių kokybė, jeigu
įmanoma, būtų lygiavertė sutartyje nurodytai kokybei arba aukštesnė už ją,
kad būtų galima toliau tęsti kelionę.
Kai dėl siūlomų alternatyvų kelionė tampa žemesnės kokybės nei nurodyta
sutartyje, kelionių organizatorius atitinkamai sumažina kelionės kainą.
10.9. Jei pasiūlytos alternatyvos nėra panašios į tas paslaugas, dėl kurių buvo
susitarta sutartyje, arba, jei suteiktas kainos sumažinimas yra neadekvatus,
turistas gali jų atsisakyti.
10.10. Jei nepakankama atitiktis iš esmės daro poveikį kelionės vykdymui, o
organizatorius per turisto nustatytą pagrįstą laikotarpį padėties neištaiso,
turistas gali nutraukti sutartį nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio ir
paprašyti sumažinti kainą ir (arba) atlyginti turtinę ir neturtinę žalą.
10.11. Jeigu nėra įmanoma pasiūlyti alternatyvų arba turistas atsisako
pasiūlytų alternatyvų pagal sutarties 10.9 punktą, turistas turi teisę į kainos
sumažinimą ir (arba) turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą nenutraukiant
sutarties.
10.12. Jeigu kelionė apima keleivių vežimo paslaugą, kelionių organizatorius
šios sutarties 10.9 – 10.11 punktuose nurodytais atvejais be papildomo
užmokesčio turi užtikrinti turisto grąžinimą į pradinę išvykimo vietą
lygiavertės rūšies transportu arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka
turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
10.13. Jeigu dėl nenugalimos jėgos kelionių organizatorius negali užtikrinti
turisto grąžinimo taip, kaip numatyta sutartyje, kelionių organizatorius privalo
apmokėti būtino apgyvendinimo, kurio kategorija, jeigu įmanoma, yra
lygiavertė nurodytajai sutartyje, tam laikotarpiui, kiek trunka nenugalimos
jėgos aplinkybės, bet ne ilgesniam kaip trijų nakvynių laikotarpiui kiekvienam
turistui, išlaidas, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose ar Europos
Sąjungos teisės aktuose numatyti ilgesni laikotarpiai (pvz., riboto judumo ir
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms ir nelydimiems nepilnamečiams, taip
pat asmenims, kuriems reikia specialios medicinos pagalbos, jei turistas apie
jo specialius poreikius praneša kelionių organizatoriui likus ne mažiau kaip 48
valandoms iki kelionės pradžios).
10.14. Turistas turi teisę reikalauti, kad jam be nepagrįsto delsimo būtų
atlyginta turtinė ir neturtinė žala šiais atvejais:
10.14.1. jeigu dėl turisto nurodytų trūkumų sutartis negali būti toliau
vykdoma, o kelionių organizatorius per turisto nustatytą protingą terminą
nepašalina trūkumų;
10.14.2. jeigu kelionės organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti
alternatyvių paslaugų arba turistas jų atsisako pagal sutarties 10.9 punktą;
10.14.3. kitais Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.
10.15. Kelionių organizatorius neatsako už netinkamą sutarties įvykdymą,
jeigu kelionių organizatorius įrodo, kad sutartis buvo netinkamai vykdoma
dėl:
10.15.1. turisto kaltės;
10.15.2. trečiosios šalies, nesusijusios su paslaugų teikimu pagal sutartį, kaltės
ir todėl nebuvo įmanoma žalos numatyti arba jos išvengti;
10.15.3. nenugalimos jėgos.
10.16. Jeigu žala, išskyrus žalą, atsiradusią dėl turisto mirties, sveikatos
sužalojimo, taip pat tyčinę žalą ar dėl didelio neatsargumo padarytą žalą,
turistui padaroma teikiant sutartyje numatytą paslaugą, tačiau tą paslaugą
teikia ne pats kelionės organizatorius, kelionės organizatoriaus atsakomybė už
tokią žalą gali būti ribojama triguba kelionės kaina.
10.17. Turisto teisė gauti žalos atlyginimą ar teisė į kainos sumažinimą nedaro
poveikio keleivių teisėms pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba
atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL
2004 L 046, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL
2007 L 315, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų
atveju (OL 2009 L 131, p. 24), 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais
vykstančių keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.
2006/2004 (OL 2010 L 334, p. 1), 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo
autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), ir pagal tarptautines konvencijas.
10.18. Pagal sutarties 10.14 punktą kelionių organizatoriaus išmokėtas žalos
atlyginimas arba pagal sutarties VII skyriaus nuostatas kelionių
organizatoriaus turistui suteiktas kainos sumažinimas ir pagal sutarties 10.17
punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus ir tarptautines konvencijas
išmokėtas žalos atlyginimas arba suteiktas kainos sumažinimas turistui
išskaitomi vienas iš kito, kad būtų išvengta dvigubo žalos atlyginimo.
10.19. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl sutarties netinkamo vykdymo
ar nevykdymo turistas turi be nepagrįsto delsimo raštu ar patvariojoje
laikmenoje pareikšti sutartyje nurodytam kelionės vadovui, kelionių
organizatoriaus vietiniam atstovui, kontaktiniam centrui ar kitai tarnybai, o jei
šių nėra, – kelionių organizatoriui.
11.2. Turistų pretenzijų kelionių organizatoriui dėl žalos atlyginimo už
netinkamą sutarties vykdymą ar nevykdymą pateikimo senaties terminas yra
dveji metai.
11.3. Kai sutartis sudaryta per kelionių pardavimo agentą, turistas gali pateikti
pranešimus, prašymus ar pretenzijas tiesiogiai kelionių pardavimo agentui,
kuris be nepagrįsto delsimo perduoda pranešimus, prašymus ar pretenzijas
kelionių organizatoriui. Kelionių pardavimo agentui gavus turisto pranešimus,
prašymus ar pretenzijas, laikoma, kad juos gavo kelionių organizatorius.
11.4. Kelionių organizatorius privalo neatlygintinai išnagrinėti turisto
kreipimąsi ir, kai nesutinka su turisto reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per
14 dienų nuo turisto kreipimosi gavimo dienos, pateikti turistui išsamų
motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais.
Sutartyje nurodoma kelionių organizatoriaus vidinė pretenzijų nagrinėjimo
tvarka.
11.5. Jei turisto netenkina kelionių organizatoriaus atsakymas, jis turi teisę dėl
to paties ginčo dalyko per vienus metus kreiptis į vartojimo ginčus
nagrinėjančią instituciją.
11.6. Ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme
nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta
tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25,
01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė
www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galima pateikti per EGS platformą
http://ec.europa.eu/odr/.
11.7. Turisto kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima
iš turisto teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti
ginčą iš esmės.
11.8. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę
galią, po vieną kiekvienai šaliai.
11.9. Jeigu sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, kelionių organizatorius be
nepagrįsto delsimo po sutarties sudarymo patvariojoje laikmenoje turistui
pateikia sutarties kopiją arba sutarties patvirtinimą.
11.10. Ne prekybai skirtose patalpose sudarytos sutarties kopija ar sutarties
sudarymo patvirtinimas turistui pateikiami popierine forma arba, jei turistas
sutinka, kitoje patvariojoje laikmenoje.
Sutarties priedas (-ai): (katalogas; programa; kita kelionę aprašanti medžiaga
(kelionės atmintinė).
Kelionių organizatorius UAB „Quo vadis LT“
Įm. Kodas 302458864
Turizmo pažymėjimo numeris 010532
Turistas, pasirašantis sutartį
(pagrindinė sutarties šalis, vardas, pavardė)
Vardas, pavardė
parašas ___________________________________
Vardas, pavardė ____________________________
parašas ___________________________________