Jordanija

 
Petra
 
 
JORDANIJA .

Piligriminė - pažintinė kelionė Šv. Rašto kraštuose.
 Nuo Nebo kalno iki Petros.
 
 
 
 
 
 

 Hašimitų Jordanijos Karalystė – tai Biblinis kraštas, kur minimos ten gyvenusios tautos: amoritai, amonitai, moabitai, edomitai ir kt.
Mozė vedė žydų tautą iš Egipto nelaisvės per dykumą, o perėję Jordaną, jie pasiekė Pažado žemę.
Mąstome žydų tautos Išėjimo istoriją: "Išėjimo knygos tekstas nėra vien senų įvykių prisiminimas. Visais laikais ši knyga ragina Dievo tautą neužmiršti, kad Viešpats yra šalia ir veda į laisvę; per kiekvienas Velykas skatina švęsti išlaisvinančio, išganančio ir apsireiškiančio Dievo šventę. Viename rabinų rašte tvirtinama: "Kiekviena karta turi jaustis lyg ji pati būtų išėjusi iš Egipto". Būkime tikri, kad Dievas kartu su mumis keliauja nelengvais istorijos keliais vesdamas į tikrąją laisvę ir išganymą. (Išėjimo knygos komentaras. Kun. Lionginas Virbalas SJ). 
Jordanija turi net 90% dykumos ir tik nedidelė šiaurinė dalis yra dirbama žemė, todėl čia ir gyventojų koncentracija daug didesnė ir beveik puse jų gyvena sostinėje Amane.  Per Jordaniją, kaip ir per Izraelį nuo seno keliavo prekybiniai karavanai, kurie leido tuomet klestėjusioms civilizacijoms Afrikoje keistis prekėmis su Artimųjų Rytų bei Azijos tautomis.
 
Kelionės programa:
 
1 DIENA Skrydis: Vlnius – Amanas. Jordanijos sostinė Amanas (Amman). Kaip senoji Roma, miestas pastatytas ant 7 kalvų. Tai vienas iš seniausių Biblinių  minimas kaip Rabbath Ammon - buvusi amonitų sostinė,  kurio citadelė jau stovėjo su galingomis sienomis apie 1200 m. pr. Kr. Amonitai save kildina iš Abraomo sūnėno Loto, kuris bėgdamas nuo naikinamo Sodomos miesto, rado prieglobstį Amono kalnuose. Izraelitai įsitvirtindami Pažadėtoje žemėje, užima šį kraštą (Įst 3,1-11), o vėliau karalius Dovydas "nuėmė vainiką nuo jų karaliaus galvos" (1 Metr 20,2). Dar III a. pr. Kr.  miestas buvo pervadintas Filadelfija Ptolemėjų valdovo Filadelfo garbei, o kai pateko į romėnų rankas - tapo vienu iš Dekapolio (10 miestų) lygos miestų Artimuosiuose Rytuose. Bizantijos laikotarpiu čia buvo Filadelfijos Krikščionių vyskupo sostas. Miestas susigrąžina senąjį vardą su islamo valdymo pradžia 635 m. Amanas visada buvo prekybinių kelių sankryžoje. Senojoje miesto dalyje išlikęs romėnų teatras, miesto citadelės dalis. XX a. Amanas išaugo į milijoninį modernišką miestą, kurio gyventojų skaičių dar papildo didėjantis pabėgėlių- emigrantų skaičius iš kaimyninių šalių. Atvykstame į  viešbutį Amane. Vakarienė ir nakvynė Amane.
    
2 DIENA Pusryčiai.  Pradedame kelionę po Jordaniją nuo šiaurinės dalies.  Lankome Džerašą (Jerash) – seną romėnų miestą šiaurinėje Jordanijoje netoli Zarkos upės. Dažnai Džerašas vadinamas Rytų Pompėja. Tai geriausiai išlikęs romėniškas miestas už Italijos ribų, galbūt antras po Efezo Turkijoje. Pirmoji gyvenvietė vadinosi Gašu, vėliau pervadinta graikų Gerasa. Jėzaus laikais buvo vienas svarbiausių Dekapolio miestų, kuris suklestėjo I a. antroje pusėje.  Trajanas nutiesė kelius į miestą, o  imperatoriaus Adriano apsilankymo garbei 129 m. pastatė didingą Adriano arką. Hipodrome buvo 15 000 vietų. Miesto sienos ir vartai pastatyti IV a. imperatoriaus Konstantino, taip pat ir Ovalinė aikštė. II a. Dionizo šventykla buvo paversta Katedra. Gražus dekoras likęs Nimfų fontano, puikiai išsilaikės šiaurinis teatras su 1600 vietų. Čia galima išgirsti jordaniečių dūdmaišių grojimą ir būgnus. Artemidės šventyklos kolonos stovi iki šių dienų atlaikiusios žemės drebėjimus ir karus. Kryžininkų laikais senovinio miesto liekanos buvo naudojamos jų tvirtovių statybai. Kiek toliau galima aplankyti bizantiškų bažnyčių likučius su grindų mozaikomis, tai šv.Jono Krikštytojo ir medikų globėjų Kosmos ir Damijono bažnyčios.  Bizantijos laikais Džeraše buvo daugiau nei 10 bažnyčių, kurios dar ne visos yra archeologų ir atkastos. "Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę" (Lk 8,1). " Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį" (Mk 7,31). "Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės" (Mk 4, 25). Pagal galimybes lankome Andžarą (Anjara) – Mergelės Marijos katalikų bažnyčią kalne, ant kurio pagal tradiciją manoma, kad buvo apsistojusi Šventoji šeima grįždama iš Egipto į Nazaretą. Šv. Mišios. Vakare atkeliaujame atgal į Amaną nakvynei. Vakarienė ir nakvynę Amane.
     
3 DIENA Pusryčiai.  Vingiuotu kalnų keliu kylame į Nebo kalną, kur Mozė atvedęs savo tautą, pamatė Pažadėtąją žemę ir mirė. Tai viena iš svarbiausių Biblinių vietų, svarbi tiek žydams, tiek krikščionims. "Tą pačią dieną Viešpats kalbėjo Mozei: užkopk į šį Abarimų virtinės Nebojo kalną, esantį Moabo krašte priešais Jerichą, ir pasižiūrėk į Kanaano kraštą, kurį duodu izraelitams kaip paveldą" (Įst 32, 48-52).  Niekada nuo tol Izraelyje nebekilo toks pranašas, kaip Mozė, su kuriuo Viešpats susitiko tiesiogiai" (Įst 34, 10-12). Šv. Mišios ant Nebo kalno pranciškonų vienuolyno bažnyčioje. Toliau keliaujame Karališku keliu. Šitas kelias yra minimas net Šv. Rašte Izraelio išėjimo iš Egipto istorijoje (Sk 20,17). Greičiausiai ir Abraomas iš Mesopotamijos keliavo šiuo keliu į Kanaano kraštą. Kelias eina Didžiojo Afrikos rifo slėniu jungdamas Damaską su tokiais miestais, kaip senasis  Džerašas, Filadelfija (Amanas), Madaba, Al Karak (buvusi kryžiuočių tvirtovė), Petra (Nabatėjų miestas) iki pat Raudonosios jūros - Akabos (Aqaba) uosto. Tai buvo Nabatėjų civilizacijos klestėjimo prekybinis kelias, dar vadinamas prieskonių keliu. Krikščionys keliavo kaip piligrimai, lankydami Biblinius miestus. Vėliau musulmonai traukdavo karavanais į savo pilgrimystės vietą Saudo Arabijoje - Meką.
Leidžiamės nuo Nebo kalno  prie Jordano upės, kuri vingiuoja nuo Hermono kalno šiaurėje į pietus iki Negyvosios jūros. Ankščiau upė skyrė Izraelio giminių teritorijas, dabar yra valstybinė siena tarp Izraelio ir Jordanijos. Jordanas daugybė kartų minimas Šv. Rašte. Per jį kėlėsi senieji patriarchai, izraeliečiai įžengė į Pažadėtąją žemę (Joz 3,14-17). Šį momentą mini ne tik žydai, bet ir krikščionys matydami jame krikšto pirmavaizdį. Netoli Jericho, prie Jordano upės atsivertimo krikštą skelbė Jonas Krikštytojas. Pas jį rinkosi žmonės ne tik iš Jeruzalės, bet ir iš visos Judėjos. Savo viešosios veiklos pradžioje "Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis" (Mk 1,4-11).  Jordano slėnis ypač svarbus buvo piligrimams jau bizantiškuoju periodu, vadinamas Užjordanės Betane, kur gyveno Jonas Krikštytojas. Skaitome Evangeliją ir atnaujiname savo krikštą pasinerdami Jordano upėje arba apšlakstymu. Netoliese pranašo Elijo kalnas primena ugningą pranašą  pakilusį iš čia į dangų dviračiu vežimu. Ankščiau buvo pastatyta nemažai vienuolynų, įrengtos vandens saugojimo cisternos, šiandien likę jų pamatai ir statomos naujos įvairių krikščionių bažnyčios. Vakare poilsis prie Negyvosios jūros.  Grįžtame į Amaną nakvynei. Vakarienė ir nakvynė Amane.
 
4 DIENA Pusryčiai.  Lankome   Madabą. Šitas miestas yra buvusi Biblinė moabitų sostinė, šiandien žymus karštosiomis versmėms, kilimais, keramika ir  Bizantijos laikų mozaikomis. Graikų ortodoksų šv. Jurgio bažnyčios grindyse yra išlikusios iš VI a.  mozaikos, kurios vaizduoja Šventosios Žemės  piligrimines vietas, o taip pat ir Jeruzalės miestą - tai seniausias šio krašto žemėlapis. Madaboje Krikščionių bendruomenė gyvuoja nuo V a. Taip pat ir mozaikų gamybos mokykla išlaikė senąją tradiciją ir yra geriausia Jordanijoje. Studentai ne tik kuria mozaikas, bet ir padeda restauruoti Bizantijos palikimą.  Šv. Mišios. Vėliau  aplankome Umm er-Rasas – dar vieną buvusį įtvirtintą krikščionių miestą - šiandien tik archeologinę vietovę,  kuris buvo minimas Šv. Rašte kaip Kastron Mefaa. Viena šalia kitos net keturios bažnyčios randamos mieste be dar dvylikos esančių kiek nuošaliau. Šv. Stepono bažnyčios grindyse  išlikusios pačios didžiausios ir gražiausios VII a. mozaikos Jordanijoje vaizduojančios 27 Senojo ir Naujojo testamento miestus - piligrimų kelią nuo Egipto per Transjordaniją į Šventą žemę. Neįtikėtina, kaip stipri buvo šio miesto krikščionių bendruomenė jau valdant musulmonams iki pat VIII a. pabaigos. Pagal galimybes aplankome Karako tvirtovę, kurią pastatė Kryžininkai XIIa.  Vakare atvykstame į viešbutį Karake.  Vakarienė. Nakvynė viešbutyje.
      
5 DIENA Pusryčiai. Keliaujame toliau Karališkuoju keliu per Biblines  Moabitų ir Edomitų žemes. Atvykstame į aslaptingąjį Nabatėjų miestą Petrą (gr. Uola). Giliame Wadi Araba kanjone II a. pr. Kr. įsikuria Nabatėjai, kurie sugebėjo savo rankomis išsikalti smiltainio kalnuose sau miestą. Tarpeklis einantis per patį kalno vidurį jau sukuria neparasto grožio ir spalvų koridorių. Šis rausvasis miestas arba dingęs miestas buvo svarbi kultūrinė ir prekybinė kryžkelė kelių, vedusių į Kiniją, Indiją, Pietinę Arabiją, Egiptą, Siriją, Graikiją ir Romą... Šimtmečius gyvavusi Nabatėjų karalystė garsėjo šilku, prieskoniais, rafinuota kultūra, subtilia architektūra, užtvankomis ir vandens kanalais visame Arabų pusiasalyje. Tačiau Romos imperatrius Trajanas II a. užgrobė turtingą karalystę ir įtraukė į savo valdas. Dar Bizantijos laikais čia buvo nedidelė bendruomenė, kurią matome iš kilusių bažnyčių griuvėsių, o paskui ilgai gyvavusio miesto paslaptis beveik 300 metų nugrimzdo užmarštin... Šiandien čia muziejus po atviru dangumi. Gilios upės išgraužto tarpeklio uolose iškaltas miestas su daugybe kapaviečių, šventyklų, amfiteatru, bizantinės bažnyčios griuvėsiais buvo vėl atrastas tik XIX a. Šveicarų keliautojo Johano Burchhardto.  Iškeldinus beduinus į šalia esančią gyvenvietę, Jordanijoje tai yra gražiausias muziejus po atviru dangumi, prilygstantis vienam iš Pasaulio stebuklų. Keliaujame pėsčiomis po Petrą. Pagal galimybes  Šv. Mišios bizantinės bažnyčios vietoje. Išvykdami iš miesto sustojame apžvalgos aikštelėje. Tolumoje matosi ant aukščiausios kalno viršunės baltas kupolas - tai Mozės brolio Aarono kapas pastatytas XV a. Skaitome išėjimo istoriją apie Aarono mirtį (Sk 20, 23-29). Šiandien čia daugiau musulmonų piligrimystės vieta. Šv. Raštas pasakoja apie šį Edomitų kraštą, kaip karalius Dovydas prisijungia prie savo karalystės.   Vakarienė ir nakvynė veišbutyje Petroje.
  
6 DIENA Pusryčiai. Šiandien siūlome keliauti į Wadi Rum dykumą ir pakeliauti kartu su Moze ir Izraelio tauta, prisimenant Išėjimo istoriją. Raudonoji dykuma yra išskirtinė pasaulio dykuma, kurioje randami šaltiniai. Vėjo suformuoti smiltainio kalnai žavi savo įmantriausiomis formomis. Keliaujame džipais per smėlynus į dykumos gilumą. Beduinų palapinėse galime pasigardžiuoti žolelių arbata. Laisvas laikas dykumoje. Šv. Mišios. Vakarienė ir nakvynė beduinų palapinėse.
 
7 DIENA Pusryčiai. Šv. Mišios.  Laisvas laikas dykumoje. Po pietų vykstame į Amaną. Vakarienė ir nakvynė viešbutyje Amane.
 
 
8 DIENA Pusryčiai. Skrydis : Amanas – Vilnius.
 
Kelionės kaina: 950-890 Eur  + skrydis nuo 100 Eur  (grupėms nuo 15-25 žm.)

Į kelionės kainą įskaičiuota:
 Lėktuvo bilietai Vilnius – Amanas – Vilnius; oro uosto mokesčiai,
kelionės vadovo-vertėjo iš Lietuvos paslaugos,
transporto paslaugos Jordanijoje pagal programą, pervežimai oro uostas – viešbutis – oro uostas;
7 nakvynės su pusryčiais ir vakarienėmis;
ekskursijos su vietiniu gidu,
 įėjimo bilietai į mokamus objektus.
 
Į kainą neįskaičiuota:
arbatpinigiai gidui ir vairuotojui (rekomenduojama 4 $ per dieną),
galimi jūsų pasirinkto bagažo mokesčiai; draudimas.

Dėmesio: Grupės pageidavimu, kartu su grupe vyksta kunigas, kaip kelionės dvasinis vadovas, Šv. Mišios kasdien, bendros maldos, Šv. Rašto skaitiniai.

Pastabos: Reikalingas pasas, galiojantis ne mažiau, kaip 6 mėn. nuo kelionės pabaigos. Lankomų objektų tvarka gali keistis. Kelionės kaina gali keistis dėl valiutų kursų svyravimo. Kelionės kaina paskaičiuota kai 1 Eur = 1,12 USD. Esant mažesnei grupei nei minimalus keliautojų skaičius, kelionę gali būti vykdoma proporcingai padidinus kelionės kainą.