Straipsniai

Dvasinė kelionė su Biblija 19dalis

2022.09.08

"Štai izraelitų sustojimo vietos, per kurias, vedami Mozės ir Aarono, jie išėjo greta po gretos iš Egipto žemės... Jie iškeliavo iš Ramzio pirmo mėnesio penkioliktą dieną... ir pasistatė stovyklą prie Sukoto. Iškeliavę iš Sukoto, pasistatė stovyklą prie Etamo, kuris yra dykumos pakraštyje. Iškeliavę iš Etamo, pasuko atgal į Pi Hahirotą... tris dienas keliavo ir pasistatė stovyklą prie Maros... atėjo į Elimus... sustojo Sino dykumoje... pasistatė stovyklą prie Dafkos... Aluše... prie Refidimų... Libnos... Mitkos... Abronos... Kadeše... prie Horo kalno... Moabo lygumose palei Jordaną prie Jericho".(Sk 33,1-49) Net 42 sustojimai iki Pažadėtosios žemės.  Tai kiekvieno žmogaus gyvenimo kelionė. Toliau skaityti paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 18dalis

2022.05.14

"Jo vardas bus Ramybės Kunigaištis. Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė. Galybių Viešpaties narsa tai įvykdys".(Iz 8,6) "Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. Žmogaus priešai - jo namiškiai".(Mt 10,34) "Juk jie suklaidino mano tautą sakydami: Taika, kai nėra taikos. Žmonės atstato sieną ir tinkuoja ją moliu be šiaudų... ji sugrius."(Ez 13,10) "Dukters, mano tautos, žaizdas jie tik apgydo, kartodami: viskas gerai! - nors nėra gerai."(Jer 6,14) "Viskam yra metas... laikas mylėti ir laikas nekęsti, laikas karui ir laikas taikai."(Koh 3,8) Konfliktai neišvengiami, svarbu mokėti spręsti. Taikos galime tik šiek tiek padauginti. Yra tam tikros sąlygos. Toliau skaityti paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 17dalis

2022.04.18

"Šis mėnuo jums žymės mėnesių pradžią; jis bus jums pirmas metų mėnuo. Kiekvienas tepasirūpina savo šeimai avinėlį. Paėmę yzopo šakelių pluoštą jo krauju apšlakstykite abi durų staktas, kur jis bus valgomas. Valgysite paskubomis. Tai Viešpaties Pascha. Tą pačią naktį padarysiu teismą visiems Egipto dievams - aš, Viešpats! Ši diena bus jums priminimo diena:  švęsite ją kaip iškilmę Viešpačiui per kartų kartas. Septynias dienas valgysite neraugintą duoną; jau pirmą dieną pašalinsite raugą iš savo namų. O kai jūsų vaikai klaus: Ką reiškia šios apeigos? - atsakysite: tai Paschos auka Viešpačiui, nes jis apėjo Egipte izraelitų namus..."(Iš 12) Šiandien prasideda žydų Pascha. Seder vakarienės simbolika. Kaip papasakoti, ką Viešpats mums ir man padarė, kad padrąsinti "išeiti iš Egipto". Toliau skaityti paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 16dalis

2022.03.30

"Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi!"(Jn 14,27) "Juk Viešpaties dvasia pripildo pasaulį, ir tas, kuris visa palaiko, žino, ką žmogus sako... tikrai stebi žmogaus širdį ir klausosi jo liežuvio".(Išm1,6) Širdies ramybė - shalom - taika prasideda žmogaus viduje. Pozityvi kalba  ateina iš Dievo žodžių, kuriančių pasalį. Toliau skaityti paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 15dalis

2022.02.19

Tai "dienos, kai žydai apsigynė nuo savo priešų, tai mėnuo, kai jiems skausmas pavirto džiaugsmu, o gedulas - švente. Estera buvo nuvesta pas karalių Ahasverą į rūmus (Babilone). Tada jis uždėjo jai ant galvos karališką vainiką ir padarė ją karaliene vietoj Vaštės... Jeigu iš tikrųjų tylėsi tokiu metu, kaip dabar, pagalba ir išgelbėjimas žydams ateis iš kitos vietos, bet tu ir tavo šeima pražus... Eik, surink visus žydus... pasninkaukite už mane! Žydai patyrė šviesą ir malonumą, džiaugsmą ir pagarbą. Buvo puota... Žydai nugalėjo tuos, kurie jų nekentė."(Est) Mažasis Purimas - prasideda mėnuo, kai skaitoma Esteros knyga. Tai pergalė "iš vidaus". Kas išdrįs eiti į priešo dvarą, į "tamsos" karalystę, kad ją pakeistų, kad sugriautų piktus sprendimus ir pakeltų tautos dvasią. Dievas veikia ir ten, kur atrodo jo nėra. Toliau skaityti paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 14dalis

2022.02.19

Viešpats kalbėjo Mozei: paimsi man atnašą iš visų, kurių širdis skatina tai padaryti. Tepadaro jie man Padangtę, idant galėčiau gyventi tarp jų. Skrynią, malonės sostą, du kerubus. Ten aš susitiksiu su tavimi. Ant stalo nuolat mano akivaizdoje laikysi padėtinę duoną. Padarysi iš gryno aukso žvakidę. Padirbsi lentas Padangtės sienoms pastatyti. Padarysi pagal pavyzdį parodytą tau ant kalno. Uždanga atskirsi šventąją vietą nuo šventų švenčiausiosios vietos. Aukurą aptrauk variu. Įrengsi kiemą. Be to, idant nuolat degtų žibintas, atneši gryno iš alyvų išspausto aliejaus. Pasiūdinsi savo broliui Aaronui šventus drabužius. Padarysi vario praustuvą. Paimk brangiausių kvepalų. Jis bus šventas patepimo aliejus. Pagamink smilkalą. Nedarysi tokio sau; laikysi jį šventu Viešpačiui. (Iš 25-30) Dievo buveinė - laiptelis link šventumo, susitikimo vieta. Šventykla ir žmogaus širdis. Toliau skaityti tekstus paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 13dalis

2022.01.22

Mozės uošvis Jetras, Midjano kunigas, išgirdo visa, ką Dievas buvo padaręs Mozei ir savo tautai Izraeliui. Jis atėjo į dykumą prie Dievo kalno. Mozė sėdosi žmonėms teisėjauti. Jetras sakė Mozei: Kodėl sėdi vienas? Mokyk, rodyk jiems kelią. Paskirk gabius vyrus, atstovus tūkstančiams, šimtams, penkiasdešimtims ir dešimtims. Leisk jiems dalytis našta su tavim. Ir Dievas tau taip įsako, - pajėgsi ištesėti. Mozė paklausė savo uošvio. Tada Jetras iškeliavo į savo kraštą. (Iš 18) Demokratija iš pasaulio, bet moralė iš Dievo. 

Dvasinė kelionė su Biblija 12dalis

2022.01.22

"Todėl aš jums sakau: per daug nesirūpinkite gyvybe, ką valgysite, nė savo kūnu, kuo vilkėsite... jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia. Verčiau ieškokite jo karalystės..."(Lk 12,22-31) Prisimenu, organizavau pirmąją piligriminę kelionę į Šventąją Žemę 2009m. Toliau skaityti paspaudus nuorod1 ant pavadinimo.

Dvasinė kelionė su Biblija 11dalis

2022.01.22

"Mane Viešpats pašaukė dar negimusį, dar motinos įsčiose tebesantį; jis ištarė mano vardą."(Iz 49,1) "Štai vardai Izraelio sūnų, atsikėlusių su Jokūbu į Egiptą".(Iš 1,1) "Kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų".(Oz 11,1) "Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis".(Lk 1,41) Pašaukti vardu - pakelti kito dvasią, išvesti iš Egipto, suteikti gyvenimo prasmę. Toliau skaityti paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 10dalis

2021.12.11

"Eime,- sakė jie,- pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą. O Viešpats nužengė pamatyti... Tai tik jų sumanymų pradžia! Nieko nebus jiems negalimo! Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą... ir jie metė statę miestą."(Pr 11) "Kelkis Jeruzale! Atsistok aukštumoje. Juk Dievas nutarė, kad aukšti kalnai ir amžinos uolos būtų nulyginti."(Bar 5) "Argi yra Dievui negalimų dalykų?"(Pr 18,14) Minties laisvė - Dievo dovana. Toliau skaityti tekstus paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 9dalis

2021.11.19

"Ieškosite ten Viešpaties, savo Dievo, ir rasite jį, jei ieškosite visa širdimi ir visa siela".(Įst 4,29) "Ieškokite Viešpaties, kai galima jį rasti, šaukitės jo, kai jis arti".(Iz 55,6) "Ieškokite manęs ir būsite gyvi!"(Am 5,4) Kaip toli esame nuo Biblijos žmogaus, kuris ieškojo ir rado Dievą. Toliau skaityti tekstus paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 8dalis

2021.11.10

"Šlovinkite Viešpatį! Šlovinkite Viešpaties vardą! Kas yra toks kaip Viešpats, mūsų Dievas, kuris sėdi aukštybėse, bet lenkiasi žemai pamatyti... pakelia silpną žmogų iš dulkių... suteikia namus bevaikei moteriai, padaro ją laimingą vaikų motina. Šlovinkite Viešpatį!"(Ps 113) Šlovinimo malda. Dėkingumas. Toliau skaityti tekstus paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 7dalis

2021.11.03

"Viešpats tarė Abraomui: Eik... Lech lecha - hebr. Eik į save... "( Pr 12,1) "Kelkis, imk savo gultą ir eik!"(Jn 5,8) "Kelkis, eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave."(Lk 17,19) "Jaunuoli, sakau tau kelkis!"(Lk 7,14) " Mergaite, kelkis!" Pakilti kūnu ir dvasia. Toliau skaityti tekstus paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 6dalis

2021.10.26

Abraomas tarė: "Tebūna atnešta truputį vandens; nusiplaukite kojas..."(Pr 17,4) "Izaoko tarnai atėjo pas jį su žinia: Radome vandens!" (Pr 26,32) "Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi..."(Mt 14,29) "Tas truputis, kurį turi teisusis, vertingesnis už daugelio nedorėlių turtą" (Ps 37). "Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį..."(Mt 17,20) Truputis tikėjimo. "Sudaužytų indų" pasaulis. Toliau skaityti paspaudus ant pavadinimo nuorodos.

Dvasinė kelionė su Biblija 5dalis

2021.10.18

"Mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei sau šlovę..."(Ps.8,3) "Kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją..."(Mk.10,15) "Dovydas šoko iš visų jėgų Viešpaties akivaizdoje, apsijuosęs lininiu efodu."(2Sam.6,14) Sugrįžimas į vaikystę. Toliau skaityti atidarius pavadinimo nuorodą.

Dvasinė kelionė su Biblija 4dalis

2021.10.04

Pradžios knyga. " Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę." Po didžiųjų švenčių yra skaitoma Biblija (Tora) vėl nuo pradžios. Kur ieškoti savo "pradžios". Toliau skaityti tekstus (paspaudus ant pavadinimo nuorodos).

Dvasinė kelionė su Biblija 3dalis

2021.10.01

"Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį, išmėgink mane ir perprask mano mintis. Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu, ir vesk mane amžinuoju keliu"(Ps 139, 23). "Viešpats veda žmogaus žingsnius, tad kaip žmogus gali suvokti savo kelią?"(Pat 20,24) "Visi žmogaus keliai jo manymu geri, o Viešpats pasveria širdį"(Pat 21,2). Širdies kelias. Tęsiame kelionę su Biblija. Toliau skaityti tekstus (paspaudus ant pavadinimo nuorodos).

Dvasinė kelionė su Biblija 2dalis

2021.09.06

Jie manęs klaus: Koks tavo vardas? Ką aš jiems pasakysiu? Dievas tarė Mozei: Aš esu, kuris esu... Dievas vėl kalbėjo Mozei: Taip tu kalbėsi izraelitams: Viešpats, jūsų protėvių Dievas - Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas... tai bus mano vardas per amžius, šiuo vardu manęs šauksis visos kartos"(Iš 3, 14-15). Kas yra "mano" Dievas? Toliau skaityti puslapyje (atidaryti).

Dvasinė kelionė su Biblija

2021.08.22

Mieli piligrimai,

Šiandien kilo mintis pakviesti jus pabendrauti. Kai negalime realiai keliauti, galbūt pavyktų mums pakeliauti dvasiškai. Labiausiai pasiilgau mūsų pasidalinimų vakarais, kai kojos būdavo pavargusios, susėdę ratu galėjome atverti širdis, pasistiprinti Dievo žodžiu, pasidalinti tikėjimo išgyvenimais. Ir tai būdavo gražiausia kelionės dalis... Žinoma, gyvo susitikimo tai nepakeis, bet gal šiek tiek įneš daugiau šviesos į tą virtualią erdvę, kurioje mes vis tik dalinai gyvename.
Abejojau, ar galiu inicijuoti tokią diskusiją? Prisiminiau, kaip jaunystėje būrelis draugų tiesiog skaitydavom Šv. Raštą ir mąstydavom. Nuolat jaučiu poreikį gilintis į tikėjimo dalykus ir vis dar ieškau Dievo, Jo išminties. Biblija yra mūsų tikėjimo ir gyvenimo knyga. Jau esame kažkiek kelio nuėję, todėl kiekvienas galime pasakyti, kaip ji veikia. Turime sukaupę dvasinių dalykų, kuriais galime pasidalinti: perskaitytos mintys, išgirstas pamokslas, gyvenimo patirtis- visa tai gali mus praturtinti, kad ir dvasia galėtų keliauti pirmyn...

Kelionė su šv. Pranciškumi

2021.07.07

Pagal G.K. Chersteron knygą „Šventasis Pranciškus iš Asyžiaus“ (Reda Uksaitė)

Pradžioje G. K. Chesterton vylėsi, jog pavyks apsiginti keliais eilėraščiais, skirtais Asyžiaus Neturtėliui, įžūliai vadinusiam Saulę savo sese, tačiau netrukus pasirodė, kad menkutis šventumo akmenėlis sugeba apversti tokio didelio anglų džentelmeno gyvenimą. Tai tikrai daugiau nei vien įprasta biografija. Tai nuotykis, kurio tikslas išvilioti jus iš komfortiškos kasdienybės ir, gali būti, kad tai pakeis jūsų gyvenimą. Ar tikrai ilgitės permainų ir nuotykių? Skaityti daugiau...

Kelionė su Palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu

2017.06.26

Solovkai… Kas apie juos negirdėjo? Juk tai pirmoji pasaulio koncentracinė priverčiamųjų darbų stovykla, visų panašių stovyklų prototipas. Šių atsiminimų autorius yra Vincas Dainys Mogilevo vyskupijos kunigas, lietuvis, ilgametis sovietų kalinys, kurį laiką kalėjęs drauge su vyskupu Teofilium Matulioniu. Savo atsiminimus rašė jis 1948 m., gyvendamas V. Vokietijoje, Scheinfeldo išvietintų asmenų stovykloje.

Apie Gruziją Antanas Vienuolis

2017.05.10

 Antanas Vienuolis. "SAMGORIO DYKUMA". Gruzinų liaudies motyvais.

Kai rytojaus dieną susibūrusios saulėtos Iberijos tautos tautelės pasivijo Širako kalnagūbrio sūriųjų Samgorio ežerų lomoje savo skriaudėjus, Romos cezario legiono kohortos likučius, rado visus jau išmirusius, tik vienui vienas karo tribūnas buvo dar gyvas ir tebekliedėjo gėlu vandeniu...

Fatimos Švč. Mergelė Marija

2017.01.06

1917 m. gegužės 13-ąją, Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams – Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto – pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija. Apreiškimai kartojosi kas mėnesį iki spalio 13 dienos. Fatimos Marijos Apsireiškimų šimtmetis bus švenčiamas ištisus 2017 m.

Gvadalupė. Apsireiškimas pakeitęs pasaulio istoriją.

2016.09.14

Didakas keliavo pro Tepejako kalną. Išgirdęs ypač gražų paukščių čiulbėjimą ant kalno viršūnės, jis atsigręžė į jį, iš kur buvo beužtekanti saulė. Staiga nuostabusis paukščių čiulbėjimas nutilo ir Jonas išgirdo ramų jį kviečiantį balsą: „Jonai, brangiausias Jonai Didakai!“  Atsigręžęs pamatė skaisčioje šviesoje stovinčią jauną merginą, kuri pakvietė jį prieiti arčiau. Gruodžio 12 d., 2014  Bernardinai.lt  SIGITAS JURKŠTAS. GVADALUPĖS MARIJOS APSIREIŠKIMŲ ISTORIJA. 

Šventosios Žemės malonė

2016.03.07

Izraelis, 2015m. spalis
Paskutinės valandos Šventojoje Žemėje. Jafos uostas. Vienuolika dienų kelionės su Šventu Raštu turbūt neįmanoma aprašyti ir dar sunkiau nusakyti vidinius dvasinius potyrius. Viskas buvo Dievo suorganizuota, kad Apaštalai išdrįstų skelbti Jo žodį. O mes kartais galvojame, kad tai atsitiktinumai...

Reda Uksaitė

Jeruzalė. Prieš saulėtekį

2016.02.10

Nuo Alyvų kalno išlenda pirmieji saulės spinduliai. Kol apšvies Jeruzalės senamiesčio mūruose siauras gatveles dar reikės šiek tiek palukti. Alyvų kalno senųjų kapinių antkapiai dar labiau pabąla. Sužiba šventyklos kieme auksas ant Uolos kupolo. Nedidelis būrelis skrybėlėtų žydų linguoja prie Raudų sienos. Suprantu, kad šitas miestas niekada nesiliauja melstis.

Reda Uksaitė

Apokalipsė Tukijoje

2015.10.10

Šiandien Turkijoje krikščionybės pėdsakų surasti nebuvo lengva. Nelengva ir būti krikščioniu ten. Keliaudami tolyn, per visą Turkiją, skaitome ne tik šv. Pauliaus kelionių aprašymus, bet ir šv. Jono laiškus septynioms  Mažosios Azijos bažnyčioms, parašytus Apreiškimo knygoje. Ar pavyks surasti dabar tas vietas, paminėtas šv. Jono?

Reda Uksaite

Šv. Pauliaus laiškai graikams ir mums

2015.09.15

“Dievas buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. Vis dėlto jis nepaliko savęs nepaliudyto geradarybėmis: iš dangaus duodavo jums lietaus ir vaisingų metų, teikė jums maisto ir širdies džiaugsmo“ (Apd. 14, 16-18). ...piligriminė kelionė su šv. Pauliumi ir su mūsų bendrakeleiviais. Atsisveikinome šventu pabučiavimu.

Reda Uksaitė

Gruzija - chačapuriu kvepianti šalis

2015.09.10

Gruzija - tai kvapų ir vaizdų kraštas.  Ankiskhati (Anchiskhati) bazilikoje VI a. kvepia šienu, mat savaitgaliais ant grindų pribarstoma žolių, kad atvykusius tuoktis jaunavedžius pasitiktų malonus, su Kristaus gimimu susijęs kvapas. Gal įdomu, kuo gruzinai vaišina savo svečius?   

Rekolekcijos_ Šveicarijoje

2015.07.10

„Ar galiu pasakyti: vien tik Dievo užtenka?“
Rekolekcijos vyks  Alpėse, kur turėsite galimybę pasivaikščioti kalnų takeliais, pabūti tyloje, įkvėpti tyro kalnų oro ir pasisemti dvasinės išminties, pasidalinti tikėjimo patirtimi su bendrakeleiviais. Skaityti daugiau "Mes taip pat piligrimai".

Reda Uksaitė

SOLOVKI – Rusijos dvasinė širdis

2015.06.24

Mūsų kateris vakare išplaukė iš Kemės. Šilta birželio mėnesio naktis. Saulė jau seniai nusileido, bet tolumoj galiu įžiūrėti net pakrantės trobeles. Kokia ta mistinė SALA? Rusijos šventųjų ir kankinių paženklinta. Ar liko dar šiandien GULAGO ženklų? Ar liko senųjų vienuolių dvasia?

Reda Uksaitė

Iranas - kelionė kurios nepamiršite

2015.05.15

Po Iraną keliaujančių turisčių moterų laukia dvi žinios: viena gera, kita bloga. Gera ta, kad atkrenta didysis prieš kelioninis galvos skausmas kokius drabužius įsidėti į lagaminą. Ir tai yra bloga naujiena, nes tai – VISKAS: skarelė, lietpaltis, kelnės. Egzotiška, linksma ir nepamirštama. 

Armėnijos sielvartai ir pasididžiavimai

2015.04.20

Akmeninės bažnyčios ir vienuolynai sugrąžinti tikintiesiems. Kai kurie dar laukia sugrįžtančių tikinčiųjų. Kai kuriuos  jau sušildo žvakių šviesa.  Liturgija siekia pirmuosius amžius. Ją atlieka tik kunigai ir patarnautojai, ir žinoma giedotojai. Kiti yra tik stebėtojai. Dvasiniai lobiai armėnų bažnyčioje yra kaip gilus šulinys, bet kas iš jo gertų – nedaug.

Reda Uksaitė

Armėnija. Istorija ir Krikščionybė.

2015.04.10

Armėnija – tai nedidelė valstybė, bemaž dvigubai teritoriškai mažesnė už Lietuvą (29 743 km2), tačiau turinti apie aštuonis milijonus gyventojų, iš kurių penki milijonai gyvena už šalies teritorijos ribų. Šalis įsikūrusi Armėnijos kalnagūbrių papėdėje, kurioje atvykėlis gali gerėtis nuostabiais kraštovaizdžiais.

 

Pasivaikščiojimas Šanchajuje

2015.04.05

Iš dvidešimt-penkto aukšto žiūriu per savo langą: upė ir dangoraižiai. Tolumoje girdisi bažnyčios varpai, kartais iš šalimais esančios muzikos mokyklos pasigirsta saksofonas, o tiesiai po manimi – buvęs žydų getas, nė kiek nerestauruotas. Autentiškas praėjusio šimtmečio namų kompleksas su visomis jo ypatybėmis...